КонтактиБезопасностКариериКонтакти
HomeУсловия за ползванеУсловия за ползване

Условия за ползване


Добре дошли в уебсайта на Pfizer. Информацията на този уебсайт е предоставена единствено с цел обща информация. Прочетете внимателно настоящите условия за ползване (" Условия за ползване"), преди да продължите да използвате този уебсайт, тъй катос влизането на уебсайта и ако продължите даго използвате, Вие заявявате, че сте прочели, разбрали и приемате настоящите Условия за ползване Ако не сте съгласни с Условията за ползване, моля да не използвате този уебсайт.

Ползване на уебсайта. Информацията на този уебсайт се предоставя единствено за обща информация. Някои раздели от уебсайта са предназначени само за определена категория лица, например служители на Pfizer, клиенти, акционери и медицински специалисти, а други са за всичкипотеребители. Достъпът и използване на информацията, съдържаща се в уебсайта, са предмет на настоящите Условия за ползване. С влизането или използването на този уебсайт Вие приемате Условията за ползване безусловно и без ограничения.

Съдържание. Pfizer се стреми, доколкото е възможно, да публикува достоверна и актуална информация на този уебсайт, без обаче да гарантира и да декларира, че тя е достоверна, актуална и изчерпателна.С влизането и използването на този уебсайт Вие се съгласявате, че използвате неговото съдържание на Ваша отговорност. Pfizer не предоставя каквито и да е гаранции, изрични или подразбиращи се, включително гаранции за търговска реализация или годност за определена цел. Нито Pfizer, нито друго лице, участвало в създаването, изготвянето или поддържането на този уебсайт, ще носи отговорност за каквито и да било вреди, включително, без ограничения, преки, съпътстващи, последващи, косвени или наказателни вреди, произтичащи от достъпа, използването или невъзможността да се използва този уебсайт, или от грешки или пропуски в съдържанието му. Това ограничение включва и всякакви вреди, нанесени на Вашето компютърно оборудване, включително компютърни вируси.

Освобождаване от отговорност. Вие се съгласявате да освободите от отговорност, защитите и предпазите Pfizer и нейните сътрудници, директори, служители, представители, доставчици и външни партньори от и срещу всякакви загуби, разходи и вреди, включително адвокатски хонорари, възникнали вследствие на извършено от Ваша страна нарушение на настоящите Условия за ползване.

Поверителност. При изпозлването на този уебсайт могат да се обработват лични данни на потребители на уебсайта. Pfizer спазва стриктно приложимото законодателство за защита на личните данни и зачита и предпазва в най-голяма степен поверителността на личните данни на потребителите на уебсайта. На адрес Политика за поверителност и бисквитки можете да намерите детайлна информация за. правата и отговорностите на потребителите по отношение на информацията, която те могат да оповестява на този уебсайт, възможната обработка на лични данни на потребители на уебсайта и целите на тази обработка, правата на потребителите на уебсайта във връзка с личните им данни, както и мерките, които Pfizer е предприел за тяхната защита.

Линкове към външни уебсайтове. Настоящият уебсайт може да съдържа линкове или препратки към други уебсайтове, поддържани от трети страни, върху които Pfizer няма контрол. Тези линкове са предоставени за Ваше удобство. Респективно, до настоящия уебсайт може да се стигне чрез линкове от външни уебсайтове, върху които Pfizer няма контрол. Pfizer не декларира и не гарантира че информацията, съдържаща се в тези уебсайтове едостоверна, актуална или изчерпателна, и не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали от или във връзка с тяхното съдържание или информация. Посочването на линк на този уебсайт към външен уебсайт не представлява одобрение или препоръка от страна на Pfizer.

Медицинска информация. Този уебсайт може да съдържа обща информация, свързана с различни заболявания и тяхното лечение. Тази информация се предоставя единствено с информативна цел и няма за цел да замести консултация, предоставяна от лекар или друг квалифициран медицински специалист. Пациентите не трябва да използват съдържащата се в този уебсайт информация за диагностициране на здравен проблем или заболяване. Пациентите трябва винаги да търсят медицински съвет или информация за диагноза и лечение от лекар или друг медицински специалист.

Прогнозни твърдения. Този уебсайт съдържа прогнозни твърдения относно финансови и оперативни резултати, бизнес планове и очаквания, произвеждани продукти и продукти в процес на разработка от Pfizer, които са свързани със значителни рискове и несигурност. Действителните резултати могат да се различават значително от очакванията и прогнозите, изложени в тези твърдения. Тези рискове и несигурност включват, но не се ограничават до несигурността, присъщи на фармацевтичната научноизследователска и развойна дейност; решения на регулаторни органи за това дали и кога ще издадат разрешения за приложения и допълнителни приложения на лекарствен продукт, както и решения относно лекарствена информация и други въпроси, които могат да повлияят на наличността или търговския потенциал на продуктите на Pfizer; продукти, разработени от конкуренти; възможност за успешно разпространение на нови или съществуващи продукти; оспорвания на валидността и правото на патентите на Pfizer; тенденции към контрол на здравните грижи и ограничаване на здравните разходи; закони и поднормативни актове, засягащи здравеопазването, включително, без ограничения, във връзка с достъпа до, ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти; и общи икономически условия, като колебания в лихвени проценти и валутни курсове. Подробен списък и описание на тези и други рискове, несигурност и други проблеми могат да се намерят в последния Годишен доклад на Pfizer на формуляр 10-K и следващите Доклади на формуляри 10-Q и 8-K, които могат да се намерят на този уебсайт и на www.sec.gov. Pfizer не се задължава да актуализира прогнозните твърдения вследствие на новопостъпила информация или бъдещи събития или обстоятелства.

Неповерителна информация. Съгласно условията, изложени в нашата Политика за поверителност, достъпна на адрес Политика за поверителност, всички съобщения или други материали, които ни изпратите по интернет или публикувате на уебсайт на Pfizer чрез електронна поща или по друг начин, например въпроси, коментари, предложения и други подобни, са и ще се смятат за неповерителни и Pfizer няма никакви задължения по отношение на такава информация. Компанията Pfizer може без ограничение да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такива съобщения, за всякакви цели, включително, но не само, за разработване, производство и продажба на продукти.

Търговски марки. Всички наименования на продукти, независимо дали са изписани с едър шрифт и със символа за търговска марка, представляват търговски марки собственост на Pfizer, негови дъщерни дружества или свързани дружества, лицензодатели или партньори в съвместни предприятия, освен ако не е посочено друго. Употребата на тези търговски марки или всякакви други материали обект на авторско право, с изключение на употребата разрешена в настоящите Условия за ползване, е изрично забранена и може да бъде в нарушение на законите за авторското право, законите за търговските марки, законите за обида и клевета, законите за личните и публичните данни и нормативните актове относно съобщенията. Бихме искали да Ви уведомим, че Pfizer активно следи за спазване на правата си на интелектуална собственост съгласно приложимите закони.

Авторски права. Цялото съдържание на този уебсайт е обект на защита на авторското право. Copyright © 2002-2015 Pfizer Inc. Съдържанието на уебстраниците на Pfizer не може да се копира, освен за нетърговски, лични справки, при запазване на всички авторски права или други права на интелектуална собственост, и не може след това да бъде повторно копирано, възпроизвеждано или разпространявано по друг начин. С изключение на изрично посоченото по-горе, не се разрешава копирането, представянето, изтеглянето, разпространяването, изменението, пресъздаването, публикуването или пренасянето на информация, текст или документи, съдържащи се в този уебсайт или част от него, на електронни или физически носители, нито създаването на свързани произведения, основани на тези изображения, текстове или документи, без изричното писмено съгласие на Pfizer. Никоя част от съдържанието на настоящите Условия за ползване не може да се тълкува като предоставяща по подразбиране, чрез лишаване от право на възражение (estoppel) или по някакъв друг начин каквито и да било лицензи или права по патенти или търговски марки принадлежащи на Pfizer или на трета страна.

Недействителност при наличие на забрани. Този уебсайт и съдържанието му са създадени съобразно законите и нормативните актове в България. Въпреки че информацията на този уебсайт е достъпна за потребители извън България, информацията относно продуктите на Pfizer е предназначена за употреба само от лица с постоянно местопребиваване в Република България. Възможно е в другите страни да има нормативни и регулаторни изисквания, и медицински практики, които се различават от тези в България. Този уебсайт съдържа линкове към други уебсайтове, поддържани от различните производствени подразделения и дъщерни дружества, някои от които се намират извън България. Тези уебсайтове могат да съдържат информация, която е подходяща само за съответната страна, от която произлиза. Pfizer си запазва правото да ограничава предоставянето на продуктите и услугите си на лица, географски региони или правни системи и/или да ограничава количествата на продукти и услуги, които предоставя. Всяка оферта за продукт или услуга, направена в настоящия уебсайт, е недействителна, когато е забранена със закон.

Приложимо законодателство. Приложимо към настоящите Условия за ползване на уебсайта е законодателството на Република България. Българските съдилища имат изключителна компетентност по всички спорове, свързани или възникнали във връзка с този уебсайт.

Разни. Ако някоя клауза от настоящите Условия за ползване бъде призната за незаконосъобразна, недействителна или юридически неизпълнима, това не засяга действителността на останалите клаузи. Pfizer си запазва правото да променя или изтрива материали от уебсайта по всяко време по своя преценка.

БезопасностКариериУсловия за ползванеПолитика за поверителностПолитика за подаване на сигнали Бисквитки Карта на сайта © 2023 Пфайзер Люксембург САРЛ Клон България, май 2023 г. Всички права запазени. PP-UNP-BGR-0018