КонтактиБезопасностКариериКонтакти
HomeПолитика за подаване на сигналиПолитика за подаване на сигнали

ПФАЙЗЕР БЪЛГАРИЯ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОТВЕТСТВИЕТО НА МЕСТНО РАВНИЩЕ
НАСОКИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Има няколко начина, по които можете да подадете сигнал. Освен чрез линията за помощ във връзка със съответствието на Пфайзер (https://pfizer.ethicspoint.com) или директна връзка с отдела по съответствието на Пфайзер, можете да подадете сигнал на местно равнище, като се свържете с Вашия местен представител за опита на хората (по въпроси, свързани с опита на хората) или с Вашето местно лице за контакт от отдела по съответствието (по всички други въпроси) („Местно подаване на сигнали“) на следния мейл адрес: [email protected]

Пфайзер насърчава сигналите да се подават първо чрез линията за помощ или чрез Местно подаване на сигнали, тъй като това дава възможност за бързо и ефективно решаване на всички проблеми.
Въпреки че Ви насърчаваме да подавате сигнали чрез някой от установените канали на Пфайзер за тази цел, Вие имате също така право да подавате сигнали за нарушения на правото на ЕС, нарушения, свързани с трансгранични програми за укриване на данъци, други престъпления, станали известни при изпълнението на свързани с работата задължения, както и информация относно нарушения на правилата, свързани с възстановяването на публични и общински данъци, трудови правила, както и правила, свързани с предоставянето на публични услуги извън Комисията за защита на личните данни[1].

Кой може да използва канала за Местно подаване на сигнали?

Каналът за Местно подаване на сигнали е достъпен за:

 • служители, доброволци и стажанти;

 • самостоятелно заети лица, които предоставят услуги на Пфайзер България,

 • акционери и членове на административния, управителния или надзорния орган на Пфайзер България, както и бивши служители,

 • лица, които все още не са започнали работа за Пфайзер България, във връзка с информация за нарушения, получена по време на процедурата на кандидатстване или други преддоговорни преговори;

 • лица, които работят за изпълнители, подизпълнители и доставчици.

Каква е процедурата за Местно подаване на сигнали?

Можете да се свържете с Вашия местен PX представител (по въпроси, свързани с човешки ресурси) или с Вашия местен отдел по съответствието (по всички други въпроси) по електронна поща или по телефона. Ако предпочитате, можете да поискате физическа среща, за да съобщите за опасенията си.

Приканваме Ви да се идентифицирате при подаването на сигнала, тъй като информацията за Вашата самоличност може да ни улесни при разследването на предполагаеми нарушения на закона или на политика или процедура на дружеството.

Можете да подадете сигнал за възникнали в работен контекст положения относно:

 • въпроси, отнасящи се до финансовата и бизнес почтеност, например въпроси, свързани със счетоводството, вътрешния счетоводен контрол, одита, подкупи и корупция, банкови и финансови престъпления;

 • нарушения на правото на ЕС, включително относно обществени поръчки, финансови услуги, продукти и пазари, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасност на продуктите, безопасност на транспорта, обществено здраве, опазване на околната среда, защита на потребителите, радиационна защита и ядрена безопасност, безопасност на храните, здраве на животните и хуманно отношение към тях, защита на неприкосновеността на личния живот, защита на данните и сигурност на данните, нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕС или свързани с вътрешния пазар (напр. правила в областта на конкуренцията и държавните помощи).

В допълнение към горепосоченото можете да съобщите за нарушения, свързани с трансгранични програми за укриване на данъци, престъпления, станали известни при изпълнението на свързани с работата задължения, както и информация за нарушения на правилата, свързани с възстановяването на публични и общински данъци, трудови правила, както и правила, свързани с предоставянето на публични услуги.

Какво се случва, след като подам сигнал?

В рамките на седем дни ще получите потвърждение за получаване.

Местното звено за контакт ще определи съответния отдел, който да предприеме последващи действия във връзка с Вашия сигнал. Служителите от тези отдел ще Ви предоставят обратна информация относно последващите действия, предприети във връзка с Вашия сигнал. Те могат също така да поискат от Вас допълнителна информация и разяснения, без да сте задължени да ги предоставите.
Ако сигналът се отнася до подлежащ на разглеждане проблем със съответствието (ПРПС), което означава съществено потенциално, предполагаемо или действително нарушение на приложимото право или на дружествената политика, като въпрос на фирмената политика на Пфайзер, той трябва незабавно да бъде препратен на отдела по съответствието за последващи действия. Ако случаят не е ПРПС, въпросът ще бъде отнесен до друга подходяща функция (напр. Опит на хората, Глобална сигурност или съответните местни отдели) за последващи действия.

И в двата случая ще бъдете информирани за отдела, определен да извърши проверка по Вашия сигнал, а поверителността Ви ще бъде защитена във възможно най-голяма степен и в съответствие с приложимото законодателство.
Ще Ви информираме за напредъка на разследването и за действията, предприети вследствие на резултата от него. Целта ни е да предоставим обратна информация в срок от три месеца от потвърждението за получаване относно предвижданите или предприетите последващи действия във връзка със сигнала.

Като част от разследването Пфайзер има за цел да информира всяко лице, засегнато от сигнал, относно твърденията срещу него в подходящ срок, но няма да разкрие самоличността Ви освен с Вашето съгласие. Засегнатите лица ще имат право да отговорят на съобщената от Вас информация. Моля, имайте предвид, че предоставената от Вас информация може да доведе до решения, които засягат физически лица в Пфайзер и други трети страни, участвали в съответния инцидент. Поради това Ви молим да предоставяте само информация, която, доколкото Ви е известно, е точна. Съзнателното предоставяне на неточна или подвеждаща информация може да доведе до дисциплинарни действия или дори до гражданска или наказателна отговорност. Също така, когато е възможно, всеки сигнал следва да се ограничава до факти, които са от значение за сигнала и последващото разследване.

Без негативни ответни действия

Негативните ответни действия срещу сигнализиращо лице, което добросъвестно търси съвет, изразява опасение или съобщава за неправомерно поведение, или срещу помощници, физически лица или правни субекти, които са свързани със сигнализиращите лица, са строго забранени. Ако някой предприеме такива ответни действия срещу лице, което добросъвестно е съобщило за нарушение, Пфайзер ще предприеме подходящи действия – дори ако по-късно се окаже, че лицето е сгрешило при подаването на сигнала за нарушението. Ако смятате, че срещу Вас или срещу друго засегнато лице са били предприети ответни действия, трябва да се свържете с отдела по съответствието (информация за контакт по-долу).

Защита на поверителността

Когато подавате сигнал на местно равнище, самоличността и идентификационните Ви данни няма да бъдат разкривани на никого, освен на упълномощените служители, компетентни да приемат сигнала Ви или да предприемат последващи действия във връзка с него, освен ако дадете изричното си съгласие или ако това се изисква от правото на ЕС или националното право в контекста на разследване от орган или съдебно производство.

Упълномощените лица, компетентни да предприемат последващи действия във връзка със сигнала Ви, може да са служители от отдела по съответствието или друга съответна функция в Пфайзер (напр. Човешки ресурси, Глобална сигурност). Те могат да потърсят съдействие от външни съветници и/или други функции в рамките на Пфайзер или да им възложат някои последващи задачи, като в този случай те ще имат същите задължения за поверителност.

Като част от последващите действия във връзка с Вашия сигнал може също така да се наложи отделът по съответствието да уведоми служители от отдела за човешки ресурси или ръководни служители на Пфайзер за всяко установено нарушение с цел определяне на дисциплинарни действия, като в този случай е възможно информация за самоличността Ви и друга идентифицираща информация да бъдат споделени.

Вашите лични данни

Дейностите във връзка с Местното подаване на сигнали се изпълняват от „Пфайзер България“, „ние“ или „нас“) като дружество, отговарящо за Вашите лични данни.

За тези цели администраторът на данни е: Пфайзер Люксембург САРЛ, клон България КЧТ,  [email protected]
Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес: [email protected].

Цел на обработването на лични данни

Целта на обработването на лични данни във връзка с Местното подаване на сигнали е да се осигури спазването на приложимите международни и местни закони и вътрешни политики. Ако не осигурим съответствие, възможно е да ни бъдат наложени високи глоби, наказание лишаване от свобода, отговорност и други наказания съгласно приложимите закони.

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни, предоставени ни чрез Местното подаване на сигнали, за следните цели:

 • проверка на правдоподобността на Вашия сигнал и съдържащите се в него данни, за да се избегнат нарушения на законите;

 • разследване на предполагаеми нарушения на закони и политики, по-специално на посочените по-горе;

 • осигуряване на спазването на приложимото законодателство;

 • сътрудничество с филиалите на Пфайзер във връзка със задълженията им да разследват нарушения;

 • защита срещу искове на трети страни и подготвяне на искове срещу трети страни;

 • разработване на процеси за Местно подаване на сигнали и разследване.

Събиране и обработване на информация и лични данни

Пфайзер може да събира и обработва следната информация в контекста на Местното подаване на сигнали: Вашето име, звание, длъжност и данни за контакт, името и други данни за лицата, посочени във Вашия сигнал; име и длъжност на Вашите ръководители; описание на поведението, за което се съобщава във Вашия сигнал, включително датата и мястото, както и друга относима информация; и всички въпроси, които задавате на Пфайзер. По време на последващото разследване Пфайзер може също така да събира информация от други лица. При определени обстоятелства можем също така да обработваме чувствителни данни, като например здравни данни, членство в синдикални организации, ако ни предоставите такива данни и/или ако те са от значение за целите на Местно подаване на сигнали.

Предоставената от Вас информация ще бъде третирана при условията на поверителност в съответствие с приложимото законодателство.

Пфайзер може да използва горепосочената информация, за да изпълним правно задължение, наложено на Пфайзер (член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД), или защото имаме законен интерес да разследваме изпратения от Вас сигнал (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), или защото Вие може да имате задължение съгласно трудовия си договор да съобщавате за определени инциденти (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД).

Във връзка с Местното подаване на сигнали ние няма да вземаме за субектите на данни решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране (член 22 от ОРЗД).

Използване, съхранение и предаване на данни

Пфайзер ще защитава поверителността и сигурността на Вашите лични данни и ще използва личните Ви данни само за целите на Местното подаване на сигнали. Информацията, която получаваме в този контекст, и всички лични данни, които ни предоставите, ще се съхраняват в база данни на Пфайзер с ограничен достъп.

Ние можем да предадем личните Ви данни на нашите филиали, ако те трябва да ги знаят, включително на държави, които имат правила за защита на данните, различни от установените в държавата, в която работите, включително на други свързани с Пфайзер дружества или доставчици, според необходимото за разследване на сигнала. Ние можем по-специално да предадем Вашите лични данни на отдела по съответствието на Pfizer Inc. Имайте предвид, че някои държави извън ЕИП, включително САЩ, не са признати от Европейската комисия като държави, осигуряващи адекватно ниво на защита на данните в съответствие със стандартите на ЕИП. Държавите, за които е прието, че осигуряват адекватно ниво на защита, са посочени на адрес: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

За да осигурим предаването и защитата на Вашите лични данни към държави, които не са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита на данните, ние сме въвели подходящи мерки, като например стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия, и задължителни корпоративни правила. Копие от тези мерки можете да получите, като се свържете с Вашето местно длъжностно лице по защита на данните в Пфайзер, чиито координати за връзка са посочени на адрес: DPO.Pfizer.com.

Пфайзер може също така да бъде задължено да предаде някои или всички Ваши лични данни на правоприлагащи институции или органи или други органи на съответните държави.

Информацията, свързана със сигнал, подаден чрез Местното подаване на сигнали, ще бъде архивирана или изтрита въз основа на следните критерии: когато разследването приключи и не са необходими по-нататъшни действия; когато срокът за всеки относим съдебен спор изтече; и когато задълженията ни за водене на документация във връзка с разследвания изтекат. За повече подробности направете справка с приложимата корпоративна политика за съхраняване на документация.

Вашите права

При спазване на условията, определени в ОРЗД, Вие имате право на достъп до личните си данни (член 15 от ОРЗД), право на коригиране на Вашите лични данни (член 16 от ОРЗД), право на изтриване на личните Ви данни (член 17 от ОРЗД), право на ограничаване на обработването на личните Ви данни (член 18 от ОРЗД) и право на възражение срещу обработването на личните Ви данни при определени обстоятелства (член 21 от ОРЗД).

Ако желаете да упражните право по ОРЗД, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните (вж. DPO.Pfizer.com). Ще отговорим на Вашето искане в съответствие с приложимото право.

Също така имате право по всяко време да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните в България – Комисията за защита на личните данни.

Ако имате въпроси или опасения, свързани с Местното подаване на сигнали, моля, свържете се с местния представител  на отдел човешки ресурси (за въпроси, свързани с човешки ресурси) или с Вашия местен отдел по съответствието (за всички други въпроси), или с отдела по съответствието, чиито координати за връзка са: тел. +1-212-733-3026, електронна поща: [email protected] и адрес: 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, САЩ.

[1] https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=home&aid=0

БезопасностКариериУсловия за ползванеПолитика за поверителностПолитика за подаване на сигнали Бисквитки Карта на сайта © 2023 Пфайзер Люксембург САРЛ Клон България, май 2023 г. Всички права запазени. PP-UNP-BGR-0018