Skip directly to content

Безопасност

image

 

Безопасност на лекарствените продукти

Мисията на Pfizer като водеща фармацевтична компания е да подобри здравеопазването в целия свят. Един от начините, по който се стремим да изпълним тази мисия, е чрез разработването и пускането на пазара на безопасни и ефективни продукти.

Мониторингът на безопасността на всички наши продукти е от ключово значение.

Какво е лекарствена безопасност?

Лекарствена безопасност е науката, занимаваща се с откриването, оценката, разбирането и предотвратяването на нежелани лекарствени реакции, нежелани събития  или всеки друг проблем, свързан с лекарството.

Лекарствената безопасност е процес, който ангажира цялата ни компания в събиране, анализиране и съобщаване на различни видове информация за безопасност от широк спектър от източници. Тя допринася за защита на пациентите и общественото здраве.

Профилът на безопасност на даден продукт се развива с времето, тъй като е възможно значителен брой пациенти да бъдат изложени на действието на продукта, преди да се появят определени нежелани лекарствени реакции или нежелани събития. Нашата научна, етична и правна отговорност е да събираме информация за безопасност, да я обработваме и оценяваме и да я съобщаваме на регулаторните органи в целия свят, както и на здравните специалисти, които предписват нашите продукти.

Какво е Нежелана Лекарствена Реакция?

Нежелана лекарствена реакция е всеки нежелан и непредвиден отговор към лекарствен продукт. В това определение се включват не само нежеланите реакции, наблюдавани след правилна употреба на лекарството, но и такива, които се наблюдават при изполване на по-висока от препоръчаната доза (предозиране); използване за непроучени болести (употреба извън индикациите); прекалено продължителна употреба или употреба за получаване на ефекти, които са описани, но са разрешени само при пациенти с определени показания (злоупотреба); реакции, получени вследствие на погрешно дозиране или прилагане (неправилна употреба), погрешно отпуснато в аптеката лекарство (лекарствени грешки).

Употребата на всеки лекарствен продукт може да доведе до поява на нежелани реакции. Много е важно преди употреба да прочетете листовката за пациента, придружаваща продукта, тъй като тя е подготвена специално за Вас и съдържа важна информация за безопасността. В нея са описани наблюдаваните вече нежелани лекарствени реакции, а термините са обяснени по разбираем начин. Макар и малка съществува възжможност да се получат неописани в листовка нежелани реакции, които се срещат твърде рядко и е необходимо повече време и употреба от повече пациенти, за да се прояват за първи път.

Преди да бъдат разрешени за употреба лекарствата се изследват в клинични проучвания, но въпреки това може да не бъдат открити нежелани лекарствени реакции, докато тези лекарства не бъдат използвани от много хора за по-дълъг период от време.

Какво е Нежелано Събитие?

Нежелано събитие е всяка неблагоприятна промяна в здравното състояние, наблюдавана при прилагане на лекарствен продукт на пациент или участник в клинично изпитване, която не е непременно причинно свързана с това лечение.

Проследяване на лекарствената безопасност

Пфайзер има глобална система за проследяване на нежеланите лекарствени реакции, нежелани събития и всяка друга информация, свързана с безопасността. Политиката на Пфайзер задължава всички служители незабавно да докладват въпроси във връзка с безопасността и качеството на нашите продукти.

Пациентите и медицинските специалисти имат важна роля в процеса на съобщаване на нежелани реакции, нежелани събития и всяка друга информация, свързана с безопасността. Те са източникът на първична информация за действителната полза или вреда от приетото лекарство.

Като съобщавате за нежелани лекарствени реакции, нежелани събития и всяка друга информация, свързана с безопасността, Вие ни помагате да съберем повече информация за нашите лекарства, което ще допринесе за по-голямата им безопасност.

Вашето съобщение заедно с други съобщения относно лекарството се разглеждат от специалистите по лекарствена безопасност на Пфайзер, които оценяват всяка нова информация.

Ако имате притеснения относно подозирани нежелани реакции или  нежелани събития от използваното от Вас лекарство, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Трябва да се свържете с тях незабавно, в случай на нежелана лекарствена реакция или нежелано събитие .

Как да докладвам нежелана лекарствена реакция или нежелано събитие?

Вие може лично да съобщите нежелана лекарствена реакция, нежелано събитие или всяка друга информация, свързната с безопасността, настъпила при употребата на продукт на Пфайзер от Вас или от Ваш близък, като по възможност трябва да  представите следната информация:

• информация относно лицето, което е получило нежеланата лекарствена реакция или нежеланото събитие (напр. възраст, пол и телефон за обратна връзка);

• описание на нежеланата лекарствена реакция или нежеланото събитие;

• име и доза на лекарствения продукт на Пфайзер;

• партиден номер на лекарствения продукт на Пфайзер (върху опаковката);

• всякакви други лекарства, приемани по приблизително същото време (включително лекарства,отпускани без рецепта, билкови лекарствени продукти и противозачатъчни);

• всякакви други здравословни проблеми.

Вашият лекар или фармацевт могат да Ви помогнат да изготвите съобщението. Също така можете да поискате те да изпратят съобщението от Ваше име.

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции, нежелани събития и всяка друга информация, свързана с безопасността

Вие може да съобщите за подозирани нежелани лекарствени реакции, нежелани събития и всяка друга информация, свързана с безопасността относно продуктите на Пфайзер, на телефон: 02 9704333 или на е-mail BGR.AEReporting@pfizer.com