Skip directly to content

За Контакт

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Бул. Цариградско шосе 115М, сграда Д, етаж 4

София 1784

България

Телефон: +359 2 9704333, +359 2 9704334


Безопасност на лекарствените продукти

Вие може да съобщите за подозирани нежелани лекарствени реакции, нежелани събития и всяка друга информация, свързана с безопасността относно продуктите на Пфайзер на телефон: 02 9704333 или на е-mail: BGR.AEReporting@pfizer.com


Качество на продуктите

Може да съобщите за рекламация, свързана с качеството на продукт на Пфайзер на телефон: 02 9704333 или на e-mail: ProductQualityBG@pfizer.com