Skip directly to content

Условия за ползване

Добре дошли в уебсайта на Pfizer. Информацията в този сайт се предоставя единствено за общо сведение и информация. Прочетете внимателно настоящите Условия за ползване, преди да влезете или използвате този уебсайт. С влизането на този сайт или неговото използване Вие заявявате, че сте прочели, разбрали и приемате Споразумението за ползване. Ако не приемете Условията за ползване, не можете да имате достъп или да използвате този сайт.

Ползване на уебсайта. Информацията в този сайт се предоставя за общо сведение и информация. Някои раздели от уебсайта са предназначени за определена публика, като служители на Pfizer, клиенти, акционери и членове на здравната общност и широката общественост. Вашият достъп и използване на информацията, съдържаща се в уебсайта, са предмет на настоящото Споразумение за ползване. С влизането или използването на този уебсайт Вие приемате Споразумението за ползване, без ограничения и условности.

Съдържание. Pfizer се стреми, доколкото е осъществимо, да публикува достоверна и актуална информация в този уебсайт, без обаче да дава гаранции или уверения за нейната достоверност, актуалност и пълнота. Вие приемате, че влизате и използвате този уебсайт и неговото съдържание на собствена отговорност. Pfizer не признава каквито и да е гаранции, изрични или подразбиращи се, включително гаранции за търговска реализация или пригодност за определена цел. Нито Pfizer, нито друга страна, участваща в създаването, изготвянето или предоставянето на този уебсайт, не носи отговорност за каквито и да било щети, включително, без ограничения, преки, случайни, вторични, косвени или наказателни щети, възникнали от достъпа, използването или невъзможността да се използва този уебсайт, или от грешки или пропуски в съдържанието му. Това ограничение включва всякакви щети, нанесени на Вашето компютърно оборудване, и компютърни вируси, които го инфектират.

Освобождаване от отговорност. Вие се съгласявате да освободите от отговорност, защитавате и предпазвате Pfizer и нейните сътрудници, директори, служители, представители, доставчици и външни партньори от и срещу всякакви загуби, разходи и щети, включително адвокатски хонорари, възникнали вследствие на извършено от Ваша страна нарушение на настоящите Условия за ползване.

Поверителност. Pfizer зачита поверителността на личните данни на потребителите на уебсайта. На адрес Pfizer’s Privacy Policy можете да намерите обяснение на правата и отговорностите на потребителите по отношение на информацията, която се оповестява в този уебсайт.

Външни уебсайтове и връзки. Настоящият уебсайт може да съдържа връзки или препратки към други уебсайтове, поддържани от трети страни, върху които Pfizer не може да упражнява контрол. Тези връзки са предоставени за удобство. Аналогично, до настоящия уебсайт може да се стигне чрез външни връзки, върху които Pfizer не упражнява контрол. Pfizer не дава никакви гаранции или уверения относно достоверността, актуалността или пълнотата на информацията, съдържаща се в тези уебсайтове, и не носи отговорност за каквито и да било щети или вреди, възникнали от тяхното съдържание или информация. Включването на външна връзка не представлява одобрение или препоръка от страна на Pfizer.

Медицинска информация. Този уебсайт може да съдържа обща информация, свързана с различни заболявания и тяхното лечение. Тази информация се предоставя единствено с информативна цел и няма за цел да замества консултация, предоставяна от лекар или друг квалифициран медицински специалист. Пациентите не трябва да използват съдържащата се в този уебсайт информация за диагностициране на здравен проблем или заболяване. Пациентите трябва винаги да търсят медицински съвет или информация за диагноза и лечение от лекар или друг медицински специалист.

Прогнозни твърдения. Този уебсайт съдържа прогнозни твърдения относно финансовите и оперативни резултати, бизнес планове и перспективи, продукти в производство и продукти в разработка на Pfizer, които са свързани със значителни рискове и фактори на несигурност. Действителните резултати могат да се различават значително от очакванията и прогнозите, изложени в тези твърдения. Тези фактори на несигурност и рискове включват, но не се ограничават до, несигурността, присъщи на фармацевтичната научноизследователска и развойна дейност; решения на регулаторни органи за това дали и кога ще издадат разрешения за приложения и допълнителни приложения на лекарствен продукт, както и решения относно лекарствена информация и други въпроси, които могат да повлияят на наличността или търговския потенциал на продуктите на Pfizer; конкурентни разработки; възможност за успешно разпространение на нови или съществуващи продукти; оспорвания на валидността и правото на патентите на Pfizer; тенденции към контрол на здравните грижи и ограничаване на здравните разходи; държавни закони и нормативни актове, засягащи здравеопазването, включително, без ограничения, във връзка с достъпа до, ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти; и общи икономически условия, като колебания в лихвени проценти и валутни курсове. По-подробен списък и описание на тези и други рискове, фактори на несигурност и други проблеми могат да се намерят в последния Годишен доклад на Pfizer на формуляр 10-K и следващите Доклади на формуляри 10-Q и 8-K, които могат да се намерят на този уебсайт и на www.sec.gov. Pfizer не се задължава да актуализира прогнозните твърдения вследствие на новопостъпила информация или бъдещи събития или обстоятелства.

Неповерителна информация. Съгласно условията, изложени в нашата Политика за поверителност, всички съобщения или други материали, които ни изпратите по интернет или публикувате на уебсайт на Pfizer чрез електронна поща или по друг начин, например въпроси, коментари, предложения и други подобни, са и ще се смятат за неповерителни и Pfizer няма никакви задължения по отношение на такава информация. Компанията Pfizer може без ограничение да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такива съобщения, за всякакви цели, включително, но не само, за разработване, производство и продажба на продукти.

Търговски марки. Всички наименования на продукти, независимо дали са изписани с едър шрифт и със символа за търговска марка, са търговски марки на Pfizer, нейните дъщерни предприятия или свързани дружества, лицензодатели или партньори в съвместни предприятия, освен ако не е посочено друго. Употребата или злоупотребата с тези търговски марки или всякакви други материали, с изключение на разрешеното в настоящите Условия за употреба, са изрично забранени и може да бъде в нарушение на законите за авторското право, законите за търговските марки, законите за обида и клевета, законите за личните и публичните данни и нормативните актове относно съобщенията. Бихме искали да Ви уведомим, че Pfizer активно и агресивно налага правата си на интелектуална собственост с пълната сила на закона.

Авторски права. Цялото съдържание на този уебсайт е обект на защита на авторското право. Copyright © 2002-2015 Pfizer Inc. Съдържанието на уебсайтовете на Pfizer не може да се копира, освен за нетърговски, индивидуални справки, със запазване на всички авторски права или други указания за интелектуална собственост, след което не може да бъде повторно копирано, пресъздавано или разпространявано по друг начин. С изключение на изрично посоченото по-горе, не се разрешава копирането, показването, изтеглянето, разпространяването, изменението, пресъздаването, публикуването или пренасянето на информация, текст или документи, съдържащи се в този уебсайт или част от него, на електронни или физически носители, нито създаването на свързани произведения, основани на тези изображения, текстове или документи, без изричното писмено съгласие на Pfizer. Никаква част от съдържанието на настоящия документ не може да се тълкува като предоставяща по подразбиране, лишаване от право на възражение (estoppel) или по някакъв друг начин каквито и да било лицензи или права по патенти или търговски марки на Pfizer или трета страна.

Недействителност при наличие на забрани. Този уебсайт и съдържанието му са създадени съобразно законите и нормативните актове в САЩ. Въпреки че информацията в този уебсайт е достъпна за потребители извън САЩ, информацията относно продуктите на Pfizer е предназначена за употреба само от граждани на САЩ. Възможно е в другите страни да има нормативни и регулаторни изисквания, и медицински практики, които се различават от тези в САЩ. Този сайт съдържа връзки към други сайтове, поддържани от различните производствени подразделения и дъщерни предприятия, някои от които се намират извън САЩ. Тези сайтове могат да съдържат информация, която е подходяща само за съответната страна, от която произлиза. Pfizer си запазва правото да ограничава предоставянето на продуктите и услугите си на лица, географски региони или правни системи и/или да ограничава количествата на продукти и услуги, които предоставя. Всяка оферта за продукт или услуга, направена в настоящия уебсайт, е недействителна, където е забранена със закон.

Приложимо законодателство. Настоящото Споразумение за ползване и употребата от Ваша страна на уебсайта се регулират от законите на Съединените американски щати и на щата Ню Йорк, с изключение на принципите им за конфликти на закони. Всякакви съдебни искове или процеси, свързани с този уебсайт, трябва да се заведат единствено във федерален или щатски съд на компетентната юрисдикция в Ню Йорк.

Разни. Ако някоя разпоредба от настоящото Споразумение бъде призната за незаконосъобразна, недействителна или юридически неизпълнима, тя става отделима от Споразумението, без това да засяга изпълнимостта на всички останали разпоредби. Pfizer си запазва правото да променя или изтрива материали от уебсайта по всяко време по своя преценка.